Hadis-i Şerifler

Bazı Hadis-i Şerifleri sizler için derledik

Hadis-i Şerifler

“Sizden biriniz, kendisi için arzu ettiği bir şeyi din kardeşi için arzu etmedikçe, gerçek mü’min olamaz”.

Buharî: İman 7; Müslim: İman 71

“Mü’min, mü’min kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir”.

Buharî: Salât 88; Müslim: Birr 65

“Allah, benim sözümü -hadisimi- işiten, bunu iyice kavrayan, ezberleyen ve başkalarına duyuran kişinin yüzünü nurlandırsın”.

Tirmizî: İlim 7; Ebu Davud: İlim 10; İbn Mace: Mukaddime 18.

“Kim ilim öğrenme arzusuyla bir yola girerse, Allah bu sebeple ona Cennet’e giden yolu kolaylaştırır”.

Müslim: Zikir 11

“Allah kimin için hayır dilerse, onu dinde fakîh -derin anlayış ve ilim sahibi- kılar”.

Buharî: İ’tisam 10; Müslim: Zekât 100

“Allah’a yemin olsun ki; Allah’ın, senin sebebinle bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için kırmızı -değerli- develerin sahibi olmaktan daha hayırlıdır”.

Buharî: Fedâilü’s-Sahabe 9; Müslim: Fedâilü’s-Sahabe 34

“Sizin en hayırlınız: Kur’anı öğrenen ve öğreten kimsedir”.

Buharî: Fedâilü’l-Kur’an 21

“Kur’an okuyun. Zira Kur’an, kıyamet günü Kur’an ehline şefaatçi olarak gelecektir”.

Müslim: Salâtü’l-Müsafirîn: 252

“Allah, bu kitap sebebiyle -yani Kur’ana uydukları için- pek çok milleti yükseltir. Yine bu kitap sebebiyle -yani Kur’ana uymadıkları için- pek çok milleti alçaltır”.

Müslim: Salâtü’l-Müsafirîn: 260

“Size iki şey bıraktım. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşmezsiniz:

-Bunlardan biri: Allah’ın Kitabı –Kur’an-ı Kerim-,

-Diğeri ise: Peygamberinin Sünneti’dir”.

Malik, Muvatta: Kader 3; Ebu Davud: Menasik 56.

“Benim sünnetime sarılın. Benden sonra gelecek olan ve kendilerine hidayet verilen raşid halifelerin –yani dört halifenin- yoluna uyun”.

Tirmizî: İlim 16; Ebu Davud: Sünnet 5; İbn Mace: Mukaddime 6.

“Kim bana itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim bana karşı gelirse, Allah’a karşı gelmiş olur”.

Buharî: Ahkâm 1; Müslim: İmare 33

“İnsanların en hayırlısı:

-Benimle beraber yaşayan mü’minler “SAHABE” dir.

-Sonra onların ardından gelenler “TABİÎN” dir.

-Sonra da bunların ardından gelenler “ETBÂUT-TABİÎN” dir”.

Buharî: Sulh 5; Müslim: Akzıye 17

“Kim, bizim bu işimizde -dinimizde- bulunmayan -dine aykırı- bir şey -yani BİD’AT veya HURAFE- icad ederse, bu reddedilir”.

Buharî: İman 39; Müslim: Müsakat 108

“Amellerin Allah’a en sevimli olanı: az da olsa devamlı olanıdır”.

Müslim: Salâtü’l-Müsafirîn 218

“Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği ameli: Namazıdır”.

Tirmizî: Salât 305; Ebu Davud:Salât 145;Nesaî: Salat 9; İbn Mace:İkame 102

“Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir”.

Buharî: Ezan 30; Müslim: Mesacid 249

“Yedi kişi vardır ki, Allah’ın arşının gölgesinden başka hiç bir gölgenin bulunmadığı o günde -Kıyamet Günü’nde- Allah, bu yedi kişiyi arşının gölgesinde gölgelendirecektir.

-Bu yedi kişinin birincisi: Adaletli Devlet Başkanı,

-İkincisi: Allah’a ibadet ve kulluk ederek yetişen GENÇ’tir…”

Buharî: Ezan 36; Müslim: Zekât 91

“Veren el, alan elden daha hayırlıdır”.

Buharî: Zekât 18; Müslim: Zekât 94

“Hayâ -utanma- imandandır”.

Buharî: İman 16; Müslim: İman 59

“Müslüman, diğer müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir”.

Buharî: İman 4; Müslim: İman 64

“Mü’minlerin iman yönünden en kâmil olanı, ahlâkı en güzel olanıdır”.

Tirmizî: Radâ’ 10; İbn Mace: Nikâh 4

“Kul, sakıncalı olan şeylerden kaçınmak için sakıncalı olmayan -şüpheli- şeyleri terk etmedikçe, gerçek takvâ sahiplerinin derecesine ulaşamaz”.

Tirmizî: Kıyame 19; İbn Mace: Zühd 24.

“Cehennem, nefsî arzularla perdelenmiştir. Cennet ise, zorluklarla perdelenmiştir”. (Cehennem’e giden yol nefsî arzular, şehvetler ve zevklerle doludur. Cennet’e giden yol ise fedakârlıklar, zorluklar ve imtihanlarla doludur.)

Buharî: Rikak 28

“Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.”

Buhârî, cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizî, kader 5

“Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhâcir de Allah’ın yasakladığı şeyleri terk edendir.”

Buhari, Bedu’l-vahy, 4.

‘’İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.’’

Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16

‘’Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.’’

Tirmizî, İlim, 14.

‘’İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.’’

Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12.

‘’(Mü’min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.’’

Tirmizî, Birr, 58.

‘’Bizi aldatan bizden değildir.’’

Müslim, Îman, 164.

“Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.”

Ebû Dâvûd, Libâs, 4.

Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir.’’

Müslim, Sayd ve zebâih, 57

“Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah’ın (Kitabında) ‘Hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.’ (Mutaffifîn, 83/14.) diye anlattığı pas işte budur.”

Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 83.

“Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herkese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (onun bu riyakârlığını herkese) gösterir.”

Müslim, Zühd, 48.

“Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgâr hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır (fakat yıkılmaz), rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o, bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman (bir defada) söküp devirir.”

Buhârî, Tevhid, 31.

“Dua, ibadetin özüdür.”

Tirmizî, Deavât, 1

‘’Sizden birinin, bir lokması düştüğünde onu alsın, temizleyip yesin, şeytana bırakmasın.”

Müslim, Eşribe, 136

“İyilik güzel ahlaktır; günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin şeydir.”

Müslim, el-Birrü ve’s Sıle, 2553

“Dünyada garip yahut yolcu ol.”

Buhârî, Rikak, babu kavlin Nebiyi, 11/199, 200

“Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri (mâlâyâniyi) terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.”

Tirmizî, Zühd, 11.

“İnsanların Allah’tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir.”

Tirmizî, “Zühd”,61

‘’Mizana ilk konacak amel güzel ahlak ve cömertliktir.’’

İhya C. 3 S. 116

‘’İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.’’

İbn Mâce, Ruhûn, 4.

“Doğru olmayan birşey gördüğünüzde veya işittiğinizde, insanların heybeti, hakkı söylemekten sizi alıkoymasın.”

İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir, 2/185.

‘’Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.’’

Buhari, İman, 7; Müslim, İman, 71.

‘’Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.’’

Tirmizi, Birr, 33.

‘’Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.’’

Buhari, Edeb, 31, 85; Müslim, İman, 74, 75.

“Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!”

Heysemî, IV, 252

“Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse, benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. Kimin maddî imkânı varsa, hemen evlensin. Kim maddî imkân bulamazsa, nafile oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır.”

İbn-i Mâce, Nikâh, 1/1846

“Âmâ’ya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır.”

İbn Hanbel, V, 152, 169.

“Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de onu toprağa gömmeden, horlamadan ve üzerine erkek çocuğunu tercih etmeden yetiştirecek olursa Allah Teâlâ o kimseyi cennetine koyacaktır.”

Ahmed, Müsned,(Tah: Muhammed Şakir, Had. No: 1957), c. IV, s. 294)

“Allah’tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız.”

Müslim, Hibât 13

‘’Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.’’

Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.

“Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, sizden biriniz ben ona babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz.”

Buhârî, Sahih, İman, 8; Müslim, Sahih, İman, 69.

“Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar, benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır.”

Müslim, Sahih, Cennet, 4. H.No; 12.

“Ümmetimin fesada uğradığı bir anda benim bir sünnetime yapışan için şehit sevabı vardır.”

El-Heysemi, Mecmeu’z-Zevâid, c.1. s.172.

“Kim bana bir defa salavat-ı şerife okursa Allah Teala ona on salat eder.”

Müslim, Sahih, Salat, 17. H.No; 408.

“Her kul öldüğü hal üzere dirilir.”

Müslim, Cennet 2878

“Ölüyü üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner; biri kalır: Ailesi ve malı geri döner; ameli ise kalır.”

Buhârî, Rikak, 11/315

“Namazda Fatiha suresini okumayan kimsenin namazı yoktur.”

Buhârî, Ezân 94; Müslim, Salât 34-37,( 394); Ebu Dâvud, Salât, 131-132 (822)

“Gücünüzün yettiği ibadeti yapın. Zira siz usanmadıkça Allah usanmaz.”

Buhârî Teheccüd 3/31; Müslim Müsafirin, 785

Alışveriş yapanlar meclisten ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler. Eğer doğru konuşurlarsa alışverişlerinin bereketini görürler. Eğer bazı şeyleri saklarlarsa alışverişlerinin bereketi kaçar.”

Buhârî, Buyu’, 1532

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 06:42
YORUM EKLE
YORUMLAR
Abdurrahim Çağan
Abdurrahim Çağan - 1 yıl Önce

Allah cc razı olsun

SIRADAKİ HABER