Hak Tarikatlar Nelerdir?

Hak Tarikatlar Nelerdir?

Hak Tarikatlar Nelerdir?

Tarikatlar tarih içinde durduk yere çıkmış müesseseler değildir. Tarikatlar büyük zatlar eliyle fesatı izale etmek için ortaya çıkmış zaruri bir ihtiyaç ve neticelerdir.

“Abbasîlerin zamanında, o tarihte Mu'tezile, Râfızî, Cebrî ve perde altında zındıklar, mülhidler, İslâmiyeti zedeleyen çok fırak-ı dâlle meydana gelmiştiler. Şeriat ve itikad noktasında ehemmiyetli sarsıntılar olması hengâmında, Buharî, Müslim, İmam-ı A'zam, İmam-ı Şafiî, İmam-ı Mâlik, İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel ve İmam-ı Gazalî ve Gavs-ı A'zam ve Cüneyd-i Bağdadî gibi pekçok eazım-ı İslâmiye imdada yetişip o fitne-i diniyeyi mağlub ettiler. O tarihten üçyüz sene sonraya kadar o galebe devam ile beraber, perde altında yine o ehl-i dalalet fırkaları, siyaset yoluyla Hülâgu Cengiz fitnesini İslâmların başına getirdiler.” (Onüçüncü Şua)

1. Adulkadir Geylani – Kadiriyye,
2. Bahaüddin Nakşibent – Nakşiyye,
3. Ahmed-i Rufai – Rufaiyye,
4. Ahmed-i Bedevi – Bedeviye,
5. İbrahim Dessuki – Dessukiyye,
6. Necmüddin-i Kübra – Kübreviyye,
7. Ömer Halveti – Halvetiyye,
8. Şahabuddin Ömer Suhreverdi –Suhreviyye,
9. Ahmed-i Yesevi – Yeseviyye,
10. Seyyid Sadettin Cibavi – Sadiyye,
11. Mevlana Celaleddin-i Rumi – Mevleviyye,
12. Ebul Hasen-i Şazeli – Şazeliyye,

"... Fakat şimdi, sünnet-i Peygamberî dairesinde, bütün on iki büyük tarikatın hulâsası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesi içine, her tarikat ehli kendi tarikatı dairesi gibi görüp girmek lâzım ve elzem olduğunu bu zaman gösterdi."(Emirdağ Lahikası-II, 49. Mektup.)

HürAvaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER