Tarîkat-ı Aliyye de Altın Silsile Nedir?

Tarîkat-ı Aliyye de Altın Silsile Nedir?

Tarîkat-ı Aliyye’de “Altın Silsile”, o yolun Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ulaşan meşâyihini ifade eder. Birbirine icâzet vermek suretiyle Tarîkat-ı Aliyye’nin muhafazasını ve sonraki nesillere ulaşmasını sağlayan meşâyihin isimlerinden müteşekkil bu listeye, “silsilenâme” denilir.

Silsile-i Aliyye Hazerâtı hakkında bilgi sahibi olmak, onların örnek ve rehber şahsiyetinden istifade etmeyi sağlar. Onların sadece isimlerini anmak dahi büyük bir berekete vesiledir. Nitekim Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den şöyle rivâyet edilmiştir: “Sâlihleri anmak günahlara keffarettir.” (İmam es-Süyûtî, el-Câmi‘u’s-Sağîr, 3/564, No. 4331) Tâbiîn devri müctehidlerinden Sufyân ibni Uyeyne (Rahimehullâh) şöyle demiştir: “Sâlihlerin zikredildiği meclislere rahmet iner.” (Ahmed ibni Hanbel, ez-Zühd, s. 264; Ebû Nu‘aym, Hilyetül-Evliyâ, 7/285)

Seyyidünâ ve Senedünâ ve Mevlânâ Muhammedü’r-Rasûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)

Mevlânâ Ebû Bekr es-Sıddîk (Radıyallâhü Anh)

Mevlânâ Selmân el-Farisî (Radıyallâhü Anh)

Mevlânâ Kâsım ibnü Muhammed es-Sâdık (Radıyalâhü Anhümâ)

Mevlânâ Câ’fer ibnü Muhammed es-Sâdık (Radıyallâhü Anhümâ)

Mevlânâ Ebû Yezîd el-Bestâmî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Ebû’l-Hasan el-Harkânî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Ebû Ali el-Fâremedî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Yûsuf el-Hemedânî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Abdülhâlık el-Ğucdüvânî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Ârif er-Rîvegerî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Mahmûd el-İncîr Fağnevî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Hâce er-Râmîtenî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Muhammed Baba es-Semmâsî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Emir Külâl (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ ve Seyyidünâ İmâmu’t-Tarîkati el-Hâce Muhammed Behâuddîn Şâh-ı Nakşibendî el-Buhârî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Alâuddîn el-Attâr (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Yâ’kûb el-Çerhî el-Hısârî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Ubeydullâh el-Ahrâr (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Muhammed ez-Zâhid (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Derviş Muhammed (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Hâcegî es-Semerkandî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Muhammed el-Bâkî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Ahmed el-Fârûkî es-Serhendî el-Ma’rûf bi’l-İmâmi’r-Rabbânî Müceddîdi’l-Elfi’s-Sânî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Muhammed Ma’sûm es-Serhendî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Seyfüddîn Ebû’l-Berekât Ahmed (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Muhammed el-Bedâvunî Seyyid Nûr (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Habîbullâh Cân-ı Cânân el-Mazhâr (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Abdullâh ed-Dehlevi (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Muhammed Hâlîd Ziyâüddîn (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Abdullâh el-Mücâvîr fî Beledillâh (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Muhammed Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Halîl Nûrullâh ez-Zeğravî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Ali Rızâ el-Bezzâz (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Ali Haydar el-Ahıshavî (Kuddise Sirruh)

Mevlânâ Mahmûd el-Ôfî (Kuddise Sirruh)

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 07:35
YORUM EKLE
YORUMLAR
M Tarık
M Tarık - 1 yıl Önce

6. Siradaki Bayezid el Bestami Hz diye biliyordum.. Sehiv olabilir mi

SIRADAKİ HABER