07
Eki 2022
YUNAN EYALETİ

Takribi 400 sene Osmanlı İmparatorluğu'nun hâkimiyetinde valiler ile yönetilen Yunan eyaleti.  Şehir, 1458 yılında Fatih Sultan Mehmet hzleri cennet mekân tarafından fethedilerek, Osmanlı topraklarına katılmış; 1829 senesine kadar...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2021
Hadim-ül Haremeyn

Yavuz Sultan Selim Han hzleri, Mısır'ı fethetmiş ve hilafeti muhammediye asm 1516 yılında Abbasiler'den devleti aliyeyi Osmaniye yani Osmanlılar'a geçmişti. Cuma günü Ümeyye Camii'nde Cuma namazı kılınırken, imam Hutbede...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2020
EVKAFI HÜMAYUN NEZARETİ

Osmanlı Devleti'nde pâdişâhlar ve hânedân tarafından kurulan vakıf müesseselerinin idaresinden mes'ûl teşkilât. Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişmesinden sonra, idaresi altında bulunan memleketlerdeki vakıfların sayımı yapıldı....

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2020
DİVANI HATTI HÜMAYUN

Hattı Hümayun, emirlerinin yerine getirilmesi için Osmanlı padişahları tarafından bizzat yazılan fermanlara ya da padişahın elyazılarına verilen addır. Hatt-ı Şehriyâri ya da Hatt-ı şerif olarak da adlandırılır. Osmanlı İmparatorluğu'nda...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2020
HADİMİ HARAMEYN VE SÜRRE ALAYI

Osmanlı'da 500 yıl süren bir gelenek olan Surre Alayı'nın, her yıl hac mevsiminde hacca gitmek isteyenlerle birlikte pek çok kıymetli eşya ile kutsal mekânlara gönderildiğini biliyor muydunuz? Ya da bu alayın, İstanbul'dan dualarla...

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2020
NEVRUZU SULTANİ BAHAR

   Bak, bu işler içinde görünüyor ki, o misilsiz zâtın pek büyük bir şefkati vardır. Çünkü her musibetzedenin imdadına koşturuyor. Her suale ve matluba cevap veriyor. Hattâ, bak, en ednâ bir hacet, en ednâ bir raiyetten görse,...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2020
VAZİFELİ ASKER COVİD-19

Ey arkadaş! O nizamı bulmak için umum kâinatı araştırmaktansa, şu misale dikkat et, matlubun hasıl olur. Gözle görünmeyen bir mikrop, bir hayvancık, küçüklüğüyle beraber pek ince ve garip bir makine-i İlâhiyeyi hâvidir. O makine mümkinattan...

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2020
YAVUZ SELİM HAN YOLUNDAN MERCİDABIK

Mercidabık Savaşı, 24 Ağustos 1516 yılında Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında Halep Şehrinin kuzeyinde gerçekleşmiş, Mercidabık Savaşı sonrası Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına dâhil olmuştur. İkinci Mercidabıka...

MAKALEYİ OKU
04
Mar 2020
ŞAM EYALETİ

Şam Eyaleti veya Şam Beylerbeyliği eyaleti Şam, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir eyalet. 1516'daki Mercidabık Muharebesi'nin kazanılmasının ardından, 1517 yılında eyalet olmuştur. 19. yüzyılda yüz ölçümünün yaklaşık...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2020
İttihad-ı İslâm Nedir?

İttihad-ı İslâm, şarktan garba, cenuptan şimale mümted bir meclis-i nurânîdir ki, el'an üç yüz milyondan fazla bulunur ki, gafletlerinden nâşi gayr-ı meş'ûr bir sûrete girmiş olan bir rabıta-i metin ile birbiriyle merbutturlar....

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2020
TEKYELER ZAVİYELER VE ZİKİRHANELER

Merkez-i hilâfet olan İstanbul'u beş yüz elli sene bütün âlem-i Hıristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren, İstanbul'da beş yüz yerde fışkıran envâr-ı tevhid ve o merkez-i İslâmiyedeki ehl-i imanın mühim bir nokta-i istinadı,...

MAKALEYİ OKU
04
Şub 2020
HALEP VİLAYETİ

Suriye Vilayeti'nin kuzeyinde bulunan Halep Vilayeti, bereketli Fırat nehri tarafından sulanır. Halep ayrıca demiryolu ile İstanbul ve Medine'ye bağlıydı. Asya'daki Osmanlı vilayetlerinin en büyüklerinden olup, Suriye Kıtasının...

MAKALEYİ OKU
29
Oca 2020
FATİH SAHN-I SEMÂN MEDRESELERİ

   Fatih Camii'nin iki yanında sıralanan dörderden sekiz adet olmak üzere inşa edilen yüksek ihtisas medreselerine Semâniye (sekizli) veya Sahn, yahut her iki ismin terkip halinde kullanılmasından oluşan 'Sahn-ı Semân” adları...

MAKALEYİ OKU
21
Oca 2020
MUCİZEVARİ MANEVİ ELMAS KILINÇ

"Kırk ikilik bir top güllesini, kırk iki masum ve mazlum kardeşlerimizin dergâh-ı ilahiyeye açılan elleriyle durdurup, geri çevirip, atanların başlarında manen patladı." Risalei Nur'dan "Biz bir iki sene evvel Âyetü'l-Kübrâ'yı...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2020
OSMANLICA DEĞİL HATT-I KUR’ANİYE

'Şimdiye kadar Kur'an harfleri ve Hattı, Türk milletinin Hatt-ı kadîmi olduğu halde; Latin harflerini, Türk harfleri deyip Kur'an harfleriyle Asâ-yı Musa'yı yazan Hüsrev'i mes'ul etmek birkaç vecihte yanlış olduğunu...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2020
ASRIN SÜFYAN FACİASI

   Sene 1931 tam bir facia. 518 araba ile Hazine-i Evrak'a naklettirilen evraklar bir süre Ayasofya Camiinin üst galerisinde tasnif edilmeye başlanmıştı. Ancak Alman İmparatoru Wilhelm'in İstanbul'a geleceği ve Ayasofya'yı...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
OSMANLI'DA KILIÇ KUŞANMA MERASİMİ

   Osmanlı Devleti'nin şüphesiz devlet geleneklerinden en muhteşem ve görkemli olanlarından birisi padişahların kılıç kuşanma merasimidir. Bu törenlerde her inceliğin, hareketin bir anlamı vardır ki, aşağıda bunların nasıl...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2019
CUMA SELAMLIĞI

   Osmanlı padişahlarının cuma namazlarını kılmak üzere, merasimle camiye gitmelerine 'Cuma Alayı” veya 'Cuma Selamlığı” adı verilirdi. Padişahlar, başta Ayasofya olmak üzere Süleymaniye, Bayezid, Sultan Ahmed ve Eyüp...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2019
MEŞAYİH MECLİSİ

   Meclis-i Meşâyıh'in mücmel izahı; 'Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla kadar tarikatları denetleyen ve tekkelerin idarî işleriyle uğraşan bir kurum ihtiyacı hasıl olmuştu. Teşkilatlanmalarında belli ölçüde bağımsızlığa...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2019
İSMİN SELİM HAN OLSUN

   Sultan Bâyezîd'in sarayına nûr yüzlü bir ihtiyâr gelir. Sarayın kapısında uzun bir duâ okuduktan sonra, kapıdaki nöbetçiye; 'Bugün bu hânede bir erkek çocuğu dünyâya gelecek. Babasından sonra pâdişâh olacaktır....

MAKALEYİ OKU
08
Ara 2019
HATT SANATI ÜSTADI HZ. ALİ (K. V)

   Hatt; Emri tekvininden gelen hurufat (huruf-u Kur'aniye) maddi kuvvet gibi vücudu eşyada hükmeder. Küfi hat üstadı Hz. Ali k.v.'dir. Küfi hatta yazılmış Kur'anda mevcuttur. Topkapı sarayında bir numunesi vardır. Hz....

MAKALEYİ OKU
04
Ara 2019
HALEP VİLAYETİ MARAŞ KAZASI

   Maraş (Kahramanmaraş) sancağı 1866'da müstakil bir sancak iken Halep Eyaleti'ne bağlandı. Bu idari düzenlenmesinin gerekçesi olarak Halep'in Maraş'a olan yakınlığı ve idaresinin daha kolay olacağı gösterilmiştir. ...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2019
HAREMEYN HAYRINA KURULAN ANADOLU VAKIFLARI

   Devleti Aliyeyi Osmaniye'de Evkaflar ehemmiyetle tutulmuş bir defter, bize bu vakıfların coğrafi dağılımı ve mali kaynaklan hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgiler, Osmanlı üst düzey memurları arasında çıkan bir tartışmadan...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2019
DÎVÂN-I HATT-I HÜMAYUN

   Devlet idaresi ile ilgili encümen, meclis. Dîvân kelimesi Farsça olup, Arapça'ya ve Türkçe'ye geçmiştir. Büyük meclis, yüksek kurul gibi mânâlar taşımakla birlikte, çok değişik mânâları da vardır.    Mâliyede...

MAKALEYİ OKU