Bediüzzaman'ın Rusya esaretine ait belgeleri ortaya çıktı

Kızılay'ın arşivlerinde Bediüzzaman Said Nursi'ye ait belgeler bulundu. Belgeleri sosyal medyadan paylaşan Kızılay Başkanı Kınık, "Rusya esareti sürecine ait bu belgeleri ilk defa yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bediüzzaman'ın Rusya esaretine ait belgeleri ortaya çıktı

Kınık, Bediüzzaman'ın imzasını taşıyan belgeleri de paylaştı. İşte o belge: 

 

Belge Numarası: 1682/5.1

Bediüzzaman Molla Saîd Efendi'ye: Rusya'da esârette iken tevârih-i muhtelifede gönderilen mebâliğin yedine adem-i vusûlüne binâen ... muma ileyhin ta'vîzân bâlâda müfredâtı muharrer olduğu üzere yalnız yedi bin sekiz yüz kuruşun te'diyesi lâzım gelir. 

Der-saâdet 30 Temmuz (13)334

Bâlâdaki meblağ cem'iyyet veznesinden makbûzum olmuştur. 
Saîd-i Kürdî 

Belge Numarası: 1682/5 

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem'iyyeti 

Merkez-i Umûmîsi 

Aded 

İstanbul 133/191 

Telefon Numerosu: İstanbul 1783

Hilâl-i Ahmer Cem'iyyeti tarafından Rusya'da esir bulunduğum esnâda nâmıma irsâl edilen 10/7/32 tarihinde Dâhiliye Nezâreti'nden mevdu' altı bin ve 21/7/32 tarihinde Adana'da vali konağında Abdülmecîd Efendi'den mevdu' bin sekiz yüz kuruş esâretten avdetime kadar yedime vusûl bulmamış olduğundan cem'iyyet-i mezkûrece paranın istirdâdı içün vuku' bulacak teşebbüs müsmir olmadığı için para iâde olunmayıp ziyâ'a uğradığı Doçe Bank'ın iş'ârıyla tebüyyün ettiği takdîrde hemen ve bilâ kayd u şart tarafımdan tazmîn edilmek üzere mecmû'u olan yedi bin sekiz yüz kuruş ta'vîzân cem'iyyet-i müşârun ileyh veznesinden ahz eyledim. 

Saîd-i Kürdî 

7072

30/7/34

BEDİÜZZAMAN'A AİT TAHKİKAT MEKTUBU

Kınık, Bediüzzaman'a ait tahkikat mektubunu da paylaştı. 4 Şubat 1918 tarihli tahkikat mektubu şöyle: 

Bilhî 

Hilâl-i Ahmer Cem'iyyeti Üsera Komisyonu Riyâseti 

İstanbul Polis Müdürriyet-i Umûmisi 

Kısm-ı Adlî Müdüriyeti 

Aded 

Umumi: 791 

Hususi: 599

Sa'detlu Efendim Hazretleri. 

7 Kânûn-ı Sâni (1)334 tarih ve 13033/8 numerolu tezkire-i âlîyyeleri cevabıdır. 

Bediüzzüman Şeyh Kürdi Efendinin ailesi efrâd-ı hâli sıhhatte olup Van'ın Ruslar tarafından istilâsını müteâkib pederleri Mirzâ, büyük biraderleri Molla Abdullah ve Mehmet efendiler mâ'a aile Siirt sancağına ve diğer biraderi Abdülmecid ve birader-zâdesi Abdurrahman ve enişteleri Molla Said Efendiler dahi Anada vali-i sâbıkı Cevdet Bey ile birlikte Adana'ya hicret ettikleri Adana'da muallimlik etmekte iken me'zûnen Dersaadet'e vürûd eden Molla Fatih'de Sultan Selim medresesinde misafireten ikâmet etmekte olan Abdülmecid Efendi'den icrâ kılınan tahkîkâttan anlaşılmış ve irsâl buyurulan iki kartpostal dahi mûmâ ileyhe tevdî' edilmiştir. Olbâbda irâde efendim hazretlerinindir. 

F3 4 Şubat (1)334 M.4 Şubat (1918) 

Polis Müdîr-i Umûmisi Nâmına 

Muavin

Kaynak: Haber 7

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER