Hz Ali (r.a ) Risale-i Nur'dan haber veriyor ? İşte delilleri

29.05.2021 Tarihli Aczmendi Risale-i Nur Dersinden

Hz Ali (r.a ) Risale-i Nur'dan haber veriyor ? İşte delilleri

SUAL: Kuran daha yeni hizmetini yaparken yeni nazil olmuşken Hz Ali Ra risaleleri müjdeledi yönündeki üstadın sözleri nasıl degerlendirelim bir de celcelutiyede geçen nur kavramını direk risalelere yormayi nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu konuyu kendisi nasıl algılıyorsunuz ... Ben kafamda çözemiyorum Şirk işliyormuşum gibi geliyor.

EL-CEVAP:

Şirk terim olarak “Allah’ın zâtında, sıfatlarında, fiillerinde veya O’na ibadet edilmesinde ortağı, dengi yahut benzerinin bulunduğuna inanma” demektir.

Müslim Gündüz Efendi:

Hz.Ali ve davasını ne zannediyoruz perdeyi gayb açılsa inancım ziyadeleşmeyecek diyor.Yani cenneti,cehennemi, azabı,sıratı, köprüyü hepsini görmüş biliyor.

İkinci çok mühim mesele bizde teslimiyet var.Ben Risale-i Nur'a inanmışım.Risale-i Nur'da ne yazıyorsa kabul ediyorum.Hz. Ali Risale-i Nur'dan haber veriyor.

Tamamı için:

Celcelutiye’nin Bir Haberi

Risâle-i Nûr Müellifi Bedîüzzaman Hazretleri, Yirmi Sekizinci Lem’a’da Hazret-i Ali (ra) ile mânâ âleminde yaptığı bir konuşmadan bahsediyor. Hazret-i Ali’ye (ra): “Ercûze’nde benden bahisle “Kendini muhafaza et.” demişsin. Hem tam vaktinde emrinizi gördük. Fakat maatteessüf, kendimizi muhafaza edemedik. Bu belâya düştük. Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risale-i Nur’dan bahis ve işaretin yok mu?” diye soruyor.

Hazret-i Ali radiyallahü anh da şöyle cevap veriyor: “Yalnız işaret değil; belki Celcelûtiye’mde tasrih ediyorum. 

Üstad Hazretleri bu soru-cevaptan sonra, Hazret-i Ali’nin kasidelerinden en meşhuru ve en esrarlısı olan Celcelûtiye kasidesinde;

“Tükâdü Siracü’n-Nûri sirran beyaneten

“Tükâdü Sirac’üs-Sürci sirran tenevveret”

Yani: “Sirâcü’n-Nûr (Risâle-i Nûr) gizli olarak yakılır ve aydınlatır!

Kandiller kandili gizli olarak tutuşturulur. O da her tarafı aydınlatır!” fıkrâsını bulduğunu, bu fıkranın açıktan ve ismiyle Risâle-i Nûr’dan bahsettiğini ve gizli intişar edeceğini haber verdiğini kaydediyor.

Celcelutiye Duası Meali

"Bismillah ile başladım, ruhum, O'nun sayesinde besmele içinde saklı olan çok sırlar keşfetti. 
İkincisinde O'nun yarattıklarından en hayırlısı Hz Muhammed'e salavat getirdim. O Muhammed ki, dünyadaki bütün yanlışları gidermiştir.
Ey ilahım, Senin isminle dua ettim. Her zaman açık olan ve giderek parlayan Ehad ve Bedi isimlerinle Sana yalvarıyorum.
Kadri ve şanı yüce olan isminle Senden istedim. Ey güçlü kadir Allah'ım, Sen bütün işlerimi kolaylaştır.
Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, umut ederek daima Sana yalvarıyorum. Ehad ve Bedi isimlerini şefaatçi yapıp yüksek sesle bağırarak Sana yalvarıyorum.
Denizin ortasında vurulmuş kılıç gibi isimlerinle, ey olayları yaratanların en hayırlısı Allah'ım, olayları yönlendiren, savaşla barışı sağlayan isimlerinle Sana yalvarıyorum, bu fitne ateşi söndürülsün!
Ey İlahim, her işe her derde hemen müdahale eden, süratle icabet eden Allah, Ehad ve Bedi isimlerinle yalvarıyorum.
Kalbin hayatını canlandırasın, ondaki kirleri temizleyesin. Kayyumiyetinle onu ayakta tut, kayyumiyet sırrı onda her zaman kalsın, daima parlasın.
Bu Hayy ve Kayyum nurunun şimşeklerinden bir ziya üstüme parladı, kalbime bir parıltı geldi, şimşek çaktı.
Bu Hayy ve Kayyum nurunun şimşeklerinden bir ziya üstüme parladı, kalbime bir parıltı geldi, şimşek çaktı.
Ve kalbimin üstüne rahmet sağanakları döküldü. Kerim olan Mevla'mız Allah'ın hikmetiyle, Ve bu biçimde, bu rahmet, hikmet, kerem hakikatleri konuştular.
Bundan sonra her taraftan nurlar beni kuşattı. Ve büyük olan sahibimiz Allah'ın azameti bizi yüceltti.
Allah'ım Seni tenzih ederim, Sen olayları yaratanların en hayırlısı, Ve çok mükemmel yaratansın. Biat yapanların en iyisisin!
Allah'ım beni amacıma ulaştır, bütün ihtiyaçlarımı gider. Hece harfleri biçiminde toplanan Huruf-u Mukattaa hakkı için..
Muskama emanet olan harflerin sırrı hürmetine, İsimlerinin nuru parlaklığı hürmetine, yüce Ruhların hürmetine.
Bana nurlardan daha parlak bir feyiz üzerime akıt, Nur isminle kalbimin ölmüşlüğünü dirilt! 
Ne olur heybetinle üzerime bir heykel, celal giydir, düşmanlarıma el çektir.
Kadri yüce, aziz isimlerinin hürmetine beni düşmanlardan, hasetçilerden koru.
Bunu Rauf, Celal, Kudüs, Münezzeh ve Rahim isimlerinin nuruyla ihsan et. 
Ey Rabbim! O nurla ihtiyaçlarımı gider. Selam Hayy isimlerinle hacetimi süratle yerine getir.
Ma'bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine, Kafi isminle işlerime kolaylık ihsan et.
Ey Celal sahibi! Ey Halim! Senin yardımınla açılan ilmin sırrıyla bana ikram et! 
Sıraları kesin inkişaf etmiş olan Kuran-ı Hakim'in açık ve nurani ifadeleriyle beni korkulardan ve sıkıntıdan koru!
Ey Celal sahibi ey kırk gönlü üzüntüden kurtarıp saran! Kaf hürmetine beni koru!
Tehlikeler içinde beni güvende kıl, buradan beni hayırlı selametine çıkar! Benim sığınağım sensin ve sıkıntılar sadece seninle ortadan kalkar.
Rahmetin olan yağmurunu üzerime yağdırır gibi rızık yağdır üzerime. Günahları fazla işleseler de, alemlerin umudu sensin.
Ey Celal sahibi! Basir isminle düşmanlarımızı dilsiz, sağır, kör ve konuşamaz et.
Alim ve Gani ismi şeriflerinle birlikte Sabur ismine sığınarak, yanlışlardan, hatalardan korunurum.
Bütün mahlukatın gönlünü lütfunla bana çevir. Fettah isminle maklubiyet elbisesini bana giydir.
Ya İlahi! Selam isminle işlerimizi kolaylaştır, bize yücelik ver.
Üstümüze af örtüsü geçir, kalplerimize şifa ver.
Hu isminle rızkımıza bereket ihsan et, güçlükleri çöz.
Ey Mabud, ya Hu, Ya hayre'l bizim için cömertliğinle rızıklar sun.
Düşmanları senin yardımınla def ederiz.
Ey Celal sahibi! Hz Muhammed'in hürmetine onları yüzüstü terk et.
Ya ilahi! benim ümidim sadece sensin. Beni tahrik edenleri dağıt.
Kesin yeminlerin hürmetine zararlı olanların tuzaklarını benden uzak tut.
Ey ihsanda bulunanların, dilekte bulunanların, ümit kapılarının en değerlisi.
Ey ilmiyle nüfuz eden Nur! yıldızımı nurlu kıl, parlamaya devam ettir.
Nurun kandili gizli açık bir şekilde tutuşturur. Kandiller kandili gizli nurlanır.

İzzet sahibi, celal sahibi mukaddes olan Rahim'in nuruyla küfrün ateşini söndürülür.
Ma'bud, Samed, Hu Cebbar ve Halim Zatın yardımıyla düşmanların ateşi bastırılacak.
Gerçek Ma'bud Hak olan, hakkı gerçekleştiren Cemil, Mucib ve Vedud olan Zatın yardımıyla insanlara sevdirecektir.
Hak imi hürmetine duamı kabul et, benim yanımda ol, düşmanlarıma kafi ol.
Ey Rahman olan Allah'ım! Sen Hak Ma'budsun! Fırtınalar arka arkaya kopmaktadır.
Kafirlerden korunmak için, düşmanlara hücum etmek için senin yardımın gerek, Sana sığınan kimsenin karanlığı yok olur.
Ta Ha, Ya Sin, Ta Sin ve Ta Sin Mim surelerinin hürmetine saadete ermek için bize yardımcı ol.
Kaf Ha Ya Ayn ile bizleri kuşatan kem gözlerden koru.
Ha Mim Ayn Sin Kaf süresi bizim koruyucu sığınağımız olsun, karşısında dağlar bile sarsılsın.
Kaf, Nun ve Ha Mim sureleri hürmetine himayeni gerçekleştir. Duhan suresinde muhkem kılınan bir sır var.
Elif Lam ile başlayan sureler Maide, Nisa, En'am ve Nur suresi hürmetine.
Elif Lam Ra ile başlayan surelerin sırrı ve İsmi Azam'ın nuruyla, işlediğim günahlardan vazgeçtim. 
Elif Lam im Ra suresiyle (Rad) melekler, ruhaniler meclisine yükseldim.
Amme, Abese, Tarik, Naziat, Ve's Semai Zatilburuci ve Zilzal surelerinin hürmetine.
Tebareke, Nun, Seele, Sailün, Tehmiz, Ize'ş Şemsu Kuvirat surelerinin hakkı için.
Zariyat, Kamer, Necm surelerinin hürmetine işlerimi kolaylaştır.
Hizb hizb, ayet ayet okudukları, inmiş olan Kuran surelerinin hürmetine.
Ey Mevla'm! Kitap indirdiğin peygamberlere ihsanda bulunduğun fazlını diliyorum.
Harfler Merih yıldızı gibi yüksektir. Asa'yi Musa ismiyle karanlıklar kaybolur.
Bunların sırrını şefaatçi ederek, Senden niyaz ediyorum. İnsanların kendisiyle doğru yolu bulduğu tevazu sahibi birinin tevessülü olsun.
Ey merhametli Rabbim! Bu harfler öyledir ki, manalarıyla zamanlar boyu üstlerine üstünlük bahşedilmiş ve yüceltilmiştir.
Ey Allah'ım! Bütün ayetler ve içerikleriyle Sana tevessülde bulunup yalvardım.
Onlar nur harfleridir. Onların meziyetlerini toplayarak, manalarını gerçekleştir. Her hayır onlarla tamamlanır.
Bana itaat eden bir yardımcı gönder. Sıkıntım onunla kalksın.
Fatiha suresi ve sonrasında gelen surelerin hürmetine bana itaat eden hizmetçi kıl.
Ey Mevla'm! Kendisiyle çağrıldığında işleri kolaylaştıran ismi azamınla sana yalvarıyorum.
Kendilerine şefaatçi kıldığın peygamberlerin hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et, günahlarımı bağışla.
Ey Efendim! ihtiyacımı yerine getir, işlerimi sana havale ediyorum.
Senin güzel isimlerini niyaz ederek, Senden niyaz ediyorum.
Bütün hatalarımdan tövbe etmeyi şu kuluna lütfet!
Beni ihlas, hayır ve takvayla muvaffak et, merhametli ol.
Ya ilahi! Mahşerde amel defterimi ak eyle, sevaplarımı ağırlaştır.
Beni Sırat köprüsünden koşarak geçir, Cehennem ateşinden koru.
İşlediğim tüm günahlardan beni affet, büyükte olsa günahlarımı bağışla ya rabbim!
Ey yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikelerden kurtuldun, selamete erdin.
Savaş, çekinme, korkma! Vahşi hayvanlarla olan yerlere korkmadan gir.
Saldır, kaçma! İstediğin düşmanla mücadele et, kimseden korkma.
Ne yılandan, ne akrepten, ne de aslandan korkma.
Ne kılıç, ne hançer, ne de mızrak hiç bir tehlikeden korkma.
Bunu okuyana mükafat Hz Muhammed şefaati olacaktır.
Bil ki, Muhammed en üstün peygamberdir, Allah'ın yeryüzündeki en faziletli kuludur.
Her dileğinin başında onu an, her şeyden kurtul.
Ya ilahi! Her zaman ona salavat getir.
Ona kıyamete kadar esecek rüzgar kadar salat eyle!
Gökyüzünden ine yağmur kadar, şimşekler kadar salat eyle!
Allah'ın, meleklerinin ona salat ve selam getirmesi sana yeter.
Sen yıllar devam ettikçe sürekli şefaatini dileyerek, ona salat getir.
Haşim oğullarından, hacılar Kabe'yi ziyaret edip, onu selamladıkça şefaat dile, salat getir.
Ya ilahi! Hz Ebu Bekir, Ömer, Hz Osman ve Haydar'dan razı ol!
Bütün ashabından, Salihlerden herkesten razı ol!
Bu Hz Muhammed'in amcasının oğlu Hz Ali'nin sözleridir. Onda ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır."

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021, 19:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER